KLAUZULA INFORMACYJNA (KINO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Radość        w Dębicy, (KRS 0000008843).

 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: radosc@radosc.debica.pl, lub pisemnie na adres: 39-200 Dębica, ul. Fredry 3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych            z prowadzeniem „Kina Radość”, w szczególności: zakup biletów online, wynajem sali, zawarcie i realizacja umowy, wystawienie faktury.

W związku z zakupem biletów online przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e - mail.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną;

- art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Stowarzyszenie Radość w Dębicy,

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

 • Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych

- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Treść pełnej klauzuli informacyjnej: https://radosc.debica.pl/ochrona-danych-osobowych/.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy: 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Stowarzyszenie „Radość”  w Dębicy, z siedzibą w Dębicy przy ul. Fredry 3 (KRS:0000008843).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: radosc@radosc.debica.pl, lub pisemnie na adres: 39-200 Dębica, ul. Fredry 3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3.  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku Kina Radość, przy ul. I. Lisa 3 w Dębicy oraz jego najbliższym otoczeniu.

b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Kina Radość.

 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 •  Dane osobowe (nagranie wizerunku) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych

b) do ograniczenia przetwarzania

c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

oraz

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.