REGULAMIN KINA RADOŚĆ

STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” w DĘBICY

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Radość – Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.
Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina
Radość oraz przebywających w obrębie pomieszczeń kasy, holu oraz sali widowiskowej .
  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do Kina Radość jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Za bilet ważny uważa się bilet na seans w określonym dniu i godzinie.
 3. Bilet należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas trwania seansu.
 4. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić widza, który nie posiada przy sobie ważnego
  biletu, lub narusza zasady określone niniejszym Regulaminem.
 5. Pracownik obsługi ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie
  wobec klientów lub pracowników kina.
 6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali kinowej osobie, która nie
  spełnia wymogu granicy wieku ( jeśli taki przewiduje dystrybutor filmu), chyba że jest w
  towarzystwie opiekuna prawnego.
 7. Podczas seansów filmowych organizowanych przez Kino Radość w sali kinowej
  kategorycznie zabrania się:
  a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku,
  b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  c) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych ( broni, ostrych narzędzi, materiałów
  łatwopalnych),
  d) głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu,
  e) korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 9. Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren kina.
 10. Pracownicy kina nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
  obiektu.
 11. Kino zastrzega sobie prawa do zmiany repertuaru, odwołania seansu lub zmiany jego
  godziny.
 12. Wszelkie świadome zniszczenia dokonywanie na terenie kina będą zgłaszane służbom
  mundurowym.
 13. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 3 widzów.

  SPRZEDAŻ BILETÓW:

 1. Kasa kina czynna jest w godzinach 14.30 – 20.00 lub na godzinę przed seansem w przypadku
  seansów przedpołudniowych.
 2. Kino zastrzega sobie prawo czasowej zmiany godzin otwierania i zamykania kasy.
 3. Ceny biletów określone są w załączniku nr 1 Regulaminu.
 4. Kasjer może odmówić sprzedaży biletów na seans:
  a) osobie będącej pod wpływem środków odurzających,
  b) osobie nie spełniającej granicy wieku określonej przez dystrybutora, chyba że jest
  w towarzystwie opiekuna prawnego.
 5. Po wydaniu paragonu fiskalnego kasa nie przyjmuje zwrotu zakupionego biletu.
 6. Klient na życzenie może otrzymać fakturę VAT.
  W przypadku płatności na podstawie faktury, termin płatności liczony jest od daty wystawienia
  w/w dokumentu. Data wystawienia faktury jest jednocześnie terminem zapłaty, w przypadku płatności gotówkowej.
 7. Dzieci do lat 3-ch uczestniczą w seansach kinowych bezpłatnie.
 8. Opiekunowie dzieci do lat 3-ch nabywają bilety na zasadach ogólnych.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 9. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do STOWARZYSZENIA
  „RADOŚĆ” w DĘBICY. Informacje o seansach filmowych można uzyskać :
  telefonicznie, na stronie internetowej: www.kinoradosc.pl, profilu facebookowym kina
  oraz na plakatach.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez kino należy zgłaszać do
  kierownika kina lub do Kierownika ZAZ Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07. 10. 2023 r.