Regulamin zakupu biletów
Zakładu Aktywności Zawodowej
Stowarzyszenia ”Radość” w Dębicy
poprzez stronę internetową www.kinoradosc.pl

§ 1 DEFINICJE

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu i rezerwacji biletów do Kina
  Radość poprzez stronę internetową www.kinoradosc.pl”.
 2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem
  www.kinoradosc.pl, której administratorem jest Sprzedawca.
 3. „Sprzedawca” - Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, NIP 8722015819, REGON 850288968.
  ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica
 4. "Prowadzący Kino Radość" - Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia "Radość" w Dębicy, działający jako jednostka terenowa Stowarzyszenia.
 5. „Kino” – kino „RADOŚĆ” mieszczące się w budynku przy ul. Ignacego Lisa 3,
  39-200 Dębica
 6. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym
  seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do
  nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Witryny. Bilet zakupiony poprzez
  Witrynę ma formę foto-kodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie
  email lub sms.
 7. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny w celu zakupu lub rezerwacji
  Biletu.
 8. „Strona Płatności” – strona internetowa www.dotpay.pl
  PayPro SA
  ul. Pastelowa 8,
  60-198 Poznań
  NIP: 779-236-98-87
  REGON: 301345068
  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
  wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za
  pośrednictwem Witryny.
 2. Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego
  Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny zakupu oraz realizacji
  Biletów w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych
  warunków technicznych:
  a. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca
  aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów
  zapisanych w formacie PDF;
  b. wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor
  Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min 128 MB, karta wideo i
  monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.

§ 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny zamówienia na
  Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności
  wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez kliknięcie w ikonę „Kup bilet” przy
  wybranym wydarzeniu w zakładce ,,Repertuar''. Złożenie zamówienia następuje
  poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  a. wybór ilości i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej
  dla danego wydarzenia,
  b. złożenie potwierdzenia dokonanego zamówienia (podsumowanie
  zamówienia)
  c. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email,
  numer telefonu komórkowego)
  d. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu
  oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  Użytkownika o treści wskazanej na podstronie Witryny. e. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kup bilety” f. złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut
  od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć
  Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i
  konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 1. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru
  Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie
  rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za
  pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w
  kasach Kina. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej złożenie zamówienia
  będzie możliwe nie później niż na pół godziny (30 minut) przed godziną
  rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 3. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym
  zamówieniu.
 4. Użytkownik zamawiając Bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że
  jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego
  dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że
  może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku
  nieokazania powyższych dokumentów.
 5. Użytkownik, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w
  formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas
  składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w
  czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie
  przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  a. dane seansu, na który obowiązywać ma Bilet tub Bilety (kino, data)
  b. dane zamówionego Biletu lub Biletów (rodzaj, cena)
  c. informację o kosztach transakcji za zakup Biletów
  d. informację o dodatkowych kosztach transakcji w przypadku wyboru opcji
  SMS
  e. numer transakcji
  f. termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie
  anulowane
 6. Koszt transakcji za zakup Biletów pokrywa Sprzedawca.

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie
  wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie
  przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Płatności internetowe regulowane są za pośrednictwem "Prowadzącego Kino Radość"
  Zakładu Aktywności Zawodowej - Stowarzyszenia "Radość" w Dębicy.
 3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą
  form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 4. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana
  jednorazowo w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów
  wraz z kosztami transakcji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania
  płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 5. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia
  zamówienia i nie później niż w terminie 30 minut od złożenia zamówienia. Po
  bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie
  Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany
  wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
  Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez
  Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 6. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie
  zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub
  zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 7. Ceny wskazane na stronach Witryny w potwierdzeniu zamówienia oraz na
  Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
 8. W przypadku filmów w technologii 3D, wraz z biletem istnieje możliwość zakupu
  okularów do systemu projekcji 3D (pasywne polaryzacyjne). W takim
  przypadku do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z
  aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów, można
  dokonać zakupu tylko biletu na seans. Kino Radość informuje, że bez w/w
  okularów do systemu projekcji 3D prawidłowy odbiór filmu jest niemożliwy.
 9. Zakupione online okulary do systemu projekcji 3D będą wydawane
  bezpośrednio przed seansem na podstawie druku biletu. Zakupione okulary
  stanowią własność klienta.

§ 5 DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. W formie email: około 5 minut od dokonania płatności nie później jednak
  niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres email
  Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w
  postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi
  w formie email jest:
  a. komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF
  b. drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier
  c. realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina
  obsługującemu bramkę biletową:
  d. telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w
  kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w
  rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,
  e. dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu
  ulgowego
 3. W przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do
  jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania
  przez Użytkownika także dowodu tożsamości a w szczególności dowodu
  osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
 4. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub
  email ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu
  wynosi do 150 KB (w formie email) oraz około 15 KB (w formie SMS).
 5. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów wskazanych w punkcie 2-4 §5 Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 1. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do
  momentu zakończenia seansu firnowego, którego dotyczył. Użytkownik nie ma
  prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu.
  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom
  trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym Biletem
  upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która
  zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 2. W przypadku gdy Użytkownik opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu
  filmowego powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w
  punkcie 4 §5 pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w
  dalszej części seansu filmowego.

§ 6. ZWROT BILETU

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów ponieważ zwrot biletu będzie możliwy
tylko w przypadku winy leżącej po stronie Sprzedawcy.

 1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w §5 Regulaminu nie
  podlega wymianie lub zwrotowi chyba że postanowienia niniejszego paragrafu
  stanowią inaczej.
 2. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  a. w przypadku odwołania seansu filmowego którego dotyczy Bilet lub
  opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
  b. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację
  zakupionego Biletu leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem
  postanowień punktu 3 §6 Regulaminu.
 3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w przypadku opóźnienia rozpoczęcia
  seansu filmowego krótszego niż 30 minut.
 4. W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie
  poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej
  na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu powinien zgłosić zwrot
  Biletu w formie elektronicznej, zgodnie z punktem 6 §6 Regulaminu - w
  terminie 7 dni od dnia odwołanego seansu filmowego, którego dotyczył Bilet lub
  odpowiednio w terminie 7 dni od wydania przez Sprzedawcę informacji o
  odwołaniu seansu.
 1. Użytkownik winien zgłosić zwrot Biletu w formie wiadomości email na adres:
  biuro@kino.radosc.pl , z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
  a. wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”
  b. zamieścić jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz
  zwrotu biletu (strona nr 12 regulaminu)
  c. zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety
  otrzymane w formacie PDF
 2. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu i jego pozytywnego rozpatrzenia,
  Użytkownik otrzyma zwrot płatności na konto nie później niż 14 dni od
  zgłoszenia. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma
  zwrotną informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

§ 8. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i
  sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną
  na adres poczty elektronicznej Kina, którego sprawa dotyczy. Ustala się
  następujący adres elektroniczny Kina: biuro@kino.radosc.pl
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty
  powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było
  przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania
  reklamacji na adres wskazany w punkcie 1 §8 Regulaminu. Reklamacja wysłana
  po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków
  prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak
  również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich
  złożenia.
 1. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
  Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną
  wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej
  korespondencji z Użytkownikiem.

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Radość w Dębicy,
  39-200 Dębica, ul. Fredry 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w
  zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym
  rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz
  jest niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym
  dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania
  oraz żądania usunięcia.

§ 10. POSTANOWENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za
  pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie
  ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS,
  indywidualne ustawienia telefonom komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji
  a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy
  GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych
  w zakresie przesyłania wiadomości SMS.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za
  pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety.
  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia i inne
  dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia
  komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także ustawienia lub przerwy w
  świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy w
  kasie Kina oraz na stronie www.kinoradosc.pl. W kwestiach nieuregulowanych
  niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasie Kina oraz na stronach Witryny.
 1. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym
  czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin
  opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany
  Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym
  fakcie na Witrynie z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik
  bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w
  Regulaminie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  a. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim
  zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o
  swoich zamiarach,
  b. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania
  możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę.
 3. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt
  i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie
  z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie
  odpowiada za:
  a. Jakiekolwiek ewentualne szkody które mogłyby wynikać z
  nieprawidłowego funkcjonowania witryny bądź też jej czasowej
  niedostępności,
  b. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia
  w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika; c. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;
 1. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie
  obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki
  Użytkowników i Sprzedawcy.
 2. Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w programie PAYBACK ani
  w innych akcjach promocyjnych programach lojalnościowych, chyba że
  zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie
  stanowią inaczej.